PRIVACYVERKLARING OFS-NEDERLAND

In deze Privacyverklaring wordt je geïnformeerd over de wijze waarop wij (de besturen van de OFS in Nederland op landelijk en plaatselijk niveau) omgaan met jouw persoonsgegevens. 

1.            Inleiding:

OFS Nederland verwerkt regelmatig persoonsgegevens. Hiervoor gelden wettelijke regels. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie.

2.            Verwerkingsverantwoordelijk:

OFS Nederland is verwerkingsverantwoordelijke. Eerste aanspreekpunt is het lid van het landelijk bestuur dat de landelijke ledenregistratie beheert. Op dit moment (mei 2018) is dat Theo Reuling.

3.            Registreren persoonsgegevens:

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, hetzij rechtstreeks hetzij via jouw plaatselijke OFS-broederschap.

Wij registreren van leden van de OFS en van de mensen die deelnemen aan het leven in een plaatselijke broederschap de volgende gegevens:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Van losse abonnees op Doortocht registreren wij alleen naam, adres, woonplaats en de betaalgegevens ten aanzien van de kosten van het abonnement op Doortocht.

Wij vermelden de contactgegevens van een van de leden van het bestuur van een plaatselijke broederschap (meestal de minister) op de website van de OFS, zodat een belangstellende contact op kan nemen met die plaatselijke broederschap.

Wij vermelden de contactgegevens van de leden van het landelijk bestuur op de website van de OFS, zodat een belangstellende contact op kan nemen.

Wij vermelden de contactgegevens van de leden van de redactie in Doortocht. 

 4.           Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden:

Het bestuur van OFS Nederland verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden alleen voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is, en voor de verzending van Doortocht.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@ofsnederland.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij OFS-Nederland te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Het bestuur van jouw plaatselijke OFS-broederschap verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden alleen voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is. Daarnaast verstrekt het bestuur jouw contactgegevens aan de andere leden van jouw eigen broederschap, omdat dit nodig is om de broederschap als zodanig te kunnen laten functioneren.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan de minister van jouw eigen broederschap. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

5.            Bewaartermijnen:

Wij bewaren jouw gegevens in beginsel voor onbepaalde duur, tenzij wij van mening zijn dat er geen reden meer is om deze te bewaren.

6.            Beveiliging van jouw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

In het geval van een datalek bij het bestuur van een plaatselijke broederschap dient direct het landelijk bestuur van de OFS geïnformeerd te worden door de minister van de plaatselijke broederschap.

7.            Rechten van betrokkenen:

Je heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens, die door het landelijk bestuur geregistreerd zijn. Je kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@ofsnederland.nl of per post naar OFS-Nederland naar het adres van de secretaris van het landelijk bestuur.

Indien jij vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Je heeft het recht om schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens, die door het bestuur van jouw plaatselijke OFS-broederschap geregistreerd zijn. Je kunt dit verzoek indienen per e-mail aan de minister van jouw plaatselijke broederschap of per post naar OFS Nederland naar het adres van de secretaris van het landelijk bestuur, die dan jouw verzoek zal doorsturen naar de betreffende minister.

Indien jij vermoedt dat de persoonsgegevens, die door het bestuur van jouw plaatselijke broederschap geregistreerd zijn, onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je  verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken worden behandeld.

8.            Klachten:

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens door het landelijk bestuur, kun je een e-mailbericht sturen naar info@ofsnederland.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren, tenzij wij binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien jij niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Ditzelfde is mutatis mutandis van toepassing voor jouw persoonsgegevens die door het bestuur van jouw plaatselijke OFS-broederschap zijn geregistreerd. Indien er enige twijfel zou bestaan over een correcte afhandeling van een klacht door het bestuur van een plaatselijke broederschap, dan wel de juistheid van een klacht, kan bemiddeling door het landelijke bestuur van de OFS gevraagd worden.

 

Indien jij vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

per e-mail           :               info@ofsnederland.nl.

per post              :               OFS-Nederland ter attentie van de landelijk secretaris.

 

Landelijk Bestuur OFS-Nederland

30 mei 2018