Claragroep


De Claragroep is een broederschap in oprichting. De groep komt bijeen in het Stadsklooster La Verna, Derkinderenstraat 82 in Amsterdam. 

Contactpersoon: Piet Bots ofm, pietbots@hetnet.nl, telefoon 020-3467510.

Bijeenkomsten in 2022: 30 april - 21 mei - 18 juni - 16 juli - 20 aug. - 17 sept. - 15 okt. - 19 nov. - 17 dec.


Professies bij Claragroep i.o. Amsterdam; zaterdag 18 juni 2022: een vreugdevolle dag.

In de ochtendsessie werd allereerst de aandacht gericht op het in de hal staande beeld van de vrolijke Frans; ofwel Franciscus als trommelaar, waarover Fer van de Reijken ofm (op minderbroedersfranciscanen.net) onlangs een kunst-artikel had gewijd. Deze trommelaar (Franciscus) is er niet om vermaak-aandacht te trekken, maar om zijn overtuiging uit te dragen. Hij is een echte troubadour, een minnezanger die niet alleen de leegheid van zijn leven bezingt, maar zich ook omkeert tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen en aan God eer brengt voor zijn Schepping. In de bezinning daarna werd nagedacht over de tekst: laat jezelf niet zien als een droefgeestige en sombere huichelaar. Toon je als een mens die zich verheugt in de Heer, opgewekt en hoffelijk (nb. Thomas Merton: de enig ware vreugde op aarde vinden we wanneer we ontsnappen aan de gevangenis van ons eigen valse zelf en ons in liefde verenigen met het Leven dat in het wezen van ieder schepsel en in de kern van ons eigen ziel woont en zingt. In Zijn liefde bezitten we alle dingen en genieten ervan doordat we Hem erin vinden. )

In de middagsessie deden, na een gedegen opleidingscircuit, ten overstaan van Landelijk Minister Theo Reuling ofs en geestelijk assistent Piet Bots ofm, de leden Moni Westenbrink en Anton van Gelder professie op de Regel van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS).
Als lezingen waren gekozen:

  1. de 2e brief van Clara over het voor ogen houden van de leefwijze en dat pad blij, opgewekt en waakzaam te blijven volgen.
  2. Fil. 2, 1-2: maak Mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in liefde en uw saamhorigheid en eensgezindheid 
  3. Joh. het water dat Ik geef zal in de mens zelf een waterbron worden, opborrelend ten eeuwig leven.

Na de ondervraging werd de heilige Geest aangeroepen met de tekst: "Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij", waarna Moni en Anton hun professiebelofte uitspraken. Na de eucharistieviering en ondertekening van de documenten was er nog een gezellig informele bijeenkomst, waarbij ook de aanwezigheid van Roland Putman ofm, als eerdere geestelijk begeleider, zeer op prijs werd gesteld.

Hen Holthuizen ofs

         

Kennismakingsbijeenkomst op 4 april 2022

Wellicht ben je op zoek naar verdieping in het leven. Naar contact met mensen die vanuit hun spiritualiteit proberen hun steentje bij te dragen aan de opbouw van de moderne samenleving, die al vele jaren niet meer als religieus omschreven kan worden.

Vrijheid en gelijkheid maken tegenwoordig de grondwaarden uit van een moderne cultuur. Zelfontplooiing en vooruitgang staan in het middelpunt. Vrijheid is uiteraard een kostbaar goed. Ze maakt juist de grootheid en het goed recht uit van een moderne cultuur. Maar tegelijk ook haar grens. De moderne cultuur zegt dat ik vrij ben en mijn mogelijkheden zoveel mogelijk moet ontplooien. Maar als ik vraag wat ik dan moet doen, krijg ik alleen als antwoord: ‘wat je wil’.

Wat uiteindelijk mijn leven de moeite waard maakt om geleefd te worden, waarvoor of voor wie ik mij engageer, wat uiteindelijk zin geeft aan mijn handelen, daarop heeft de moderne cultuur zelf op dit moment geen antwoord.

Vanuit het Franciscaanse gedachtengoed proberen wij van gedachten te wisselen over de ware opdracht van ons geloof: het meewerken aan Gods schepping van de wereld waarin ieder mens tot volle ontplooiing kan komen.

Kom ook eens met ons meedenken. Dat kan al op maandag 4 april 2022 als we een kennismakingsbijeenkomst houden van 19.30 – 21.30 uur in het Stadsklooster La Verna aan de Derkinderenstraat 82, Amsterdam-Slotervaart.

Je bent van harte welkom.

 


Opname Frans Vrijmoed

Zaterdag 19 februari 2022 vond in Stadsklooster La Verna in Amsterdam de opname plaats van Frans Vrijmoed, die in het dagelijks leven werkzaam is als geestelijk verzorger en coördinator van het Centrum voor Levensvragen Flevoland. 

Voor de eerste lezing bij de opname had Frans gekozen voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 1948) als dertig door de Heilige Geest ingegeven principes en haalde als voorbeeld enkele fragmenten aan.  

“In 1948 kwamen in de Verenigde Naties vertegenwoordigers bijeen van over heel de wereld en werden het eens over dertig universele rechten van de mens om nieuwe oorlogen te voorkomen. Er waren géén tegenstemmen en slechts acht staten onthielden zich van een stem. Dit was een wonder gezien de grote diversiteit van de landen in vele opzichten zoals politiek en religieus. In deze wonderlijke eenstemmigheid is beter dan ooit de stem van de heilige Geest te horen, het appèl van God. In de eerste lezing lees ik als voorbeeld enkele fragmenten voor uit deze voor mij heilige verklaring, en doe dat met een christelijke duiding,”

Woord van God

1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
2. Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze heilige Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst (...).
14. Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. (...).
18. Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, (...).
19. Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. 
25. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, (...) alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, en zo meer.
29. Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

Zo spreekt de Ziel.

2e lezing, uit Mattheüs 7:24-29, Over een huis op een rots of op zand (De wijze en de dwaze bouwer).

Samen met de leden van de Clara broederschap in oprichting wil Frans zijn tocht voortzetten. Als OFS wensen wij Frans van harte proficiat met zijn opname.

 


Ontstaangeschiedenis Clara-groep Beverwijk.

Het geboortejaar was 2011. Na een mis in de Apostelkerk van Heemskerk ontmoette ik een dame die gekleed was in een bruin kleed met bruine hoofdbedekking. Ik vroeg haar of zij soms in een klooster zat. Zij antwoordde dat dat niet het geval was, maar dat zij wel geprofest lid was van een Franciscaner Orde, genaamd de OFS. Wij raakten daarover met elkaar uitvoerig in gesprek en zij zou aan Pater Roland Putman OFM, die op dat moment priester was van Beverwijk e.o., vragen of het mogelijk was om zoiets ook hier te starten. Wellicht was daar wel belangstelling voor. Roland had daar wel oren naar. Hijzelf zou ons als begeleider wel kunnen helpen.

De eerste bijeenkomsten vonden plaats in een soort centrumgebouw van de Agathakerk, maar aangezien deze mogelijkheid later verviel werd er verder gegaan in een grote container naast de kerk, want Roland woonde zelf in het klooster van de Franciscanen in Amsterdam. Een door mij naar voren gebrachte naam “CLARA” werd op dat moment geaccepteerd, want ik vond dat er al genoeg mannennamen circuleerden en er mocht nu wel eens een vrouw bijkomen. Geen enkel probleem. En zo zijn we van start gegaan.

Verschillende belangstellenden dienden zich aan, maar even zovelen haakten in de loop van de tijd helaas ook weer af. Eén van de geïnteresseerden was Hans Peter Bartels, die inderdaad broeder in de 1e Orde is geworden. In de Beverwijkse periode werden Jeanne van Roon en ikzelf (Gerry Palthe) in 2013 geprofest en werd Esmeralda Garay in 2017 opgenomen. Dit alles vond plaats in het Stadsklooster van de Franciscanen ‘La Verna’ in Amsterdam.

Eind 2017 vernamen wij dat Roland Noord-Holland zou gaan verlaten voor een nieuwe opdracht in de Bommelerwaard. Overleg resulteerde in verplaatsing naar La Verna in Amsterdam en zodoende gingen wij vieren die er nog waren overgebleven (Jeanne, Gerry, Esmeralda en Hen) naar de nieuwe locatie. Ook werd een nieuwe begeleider gevonden in Broeder Piet Bots OFM.

Hoewel wij vanuit verschillende windstreken komen hopen we in Amsterdam, waar we ook weer maandelijks bij elkaar komen, een meer vruchtbaarder grond te vinden dan in Beverwijk het geval was.

Gerry Palthe-Weller ofs.