Claragroep


Professie Frans Vrijmoed

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst in augustus 2023, vond na een intensieve voorbereiding in een intieme doch zeer vreugdevolle viering de professie plaats van Frans Vrijmoed. Getuigen waren het oudst geprofeste lid Gerry Palthe en het jongst geprofeste lid Moni Westenbrink. Het Landelijk bestuur werd vertegenwoordigd door Mariëtte Fleur, Theo Reuling en Roland Putman ofm. Frans is politiek gedreven waarbij vooral de universele rechten van de mens hem zeer ter harte gaan.  Tevens is hij geestelijk verzorger en coördinator van de Stichting Levensvragen in Flevoland. Na afloop van de viering was er nog een gezellig samenzijn.

 Als tekst in de viering was gekozen (Tom.3)

Tevens was het bijzonder verheugend te mogen vernemen, dat ons (geïnteresseerd) lid Diaken Wim Zürlohe (80) door Rome toestemming had verkregen om als priester gewijd te mogen worden, welke zal plaatsvinden op zaterdag 28 okt. door Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Als neomist zal hij daags daarna zijn 1e H. Mis celebreren.

 


Opnames 18 februari 2023

Op zaterdag 18 februari 2023 werd in het Stadsklooster van Amsterdam de opname gevierd van Jannie Smit en Thijsje van de Rest in de Orde van de Franciscaanse Seculieren. Beiden proberen de genade van hun doopsel ernstig te nemen en meer daadwerkelijk beleven, waarbij Clara en Franciscus van Assisi door woord en daad tot voorbeeld worden gesteld.

Met deze opname mogen zij nu, na het uitgebreide kennismakingsproject, de vervolgstap zetten naar de vormingsperiode, waarbij verder vertrouwd geraakt zal worden met de Regel welke uitgaat van het Evangelie naar het leven en het leven ‘toetsen’ aan het Evangelie; de spiritualiteit van Clara en Franciscus te leren kennen, alsmede het leven in de broederschap.

Zeer treffend werd voorafgaande aan de overhandiging van de Bijbel, de Regel en het TAU-kruisje, de smeekbede gezongen: ‘Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij’.

Na afloop was er nog een gezellig samenzijn met zelfgemaakte heerlijke lekkernijen.

Beiden onze hartelijke felicitatie.

 


2023: op weg naar de 800ste verjaardag van de Kerststal in Greccio

Een mooie gedachte om er dit nieuwe jaar mee in te gaan en u uit te nodigen voor onze bijeenkomst op zaterdag 21 januari 2023.

We verkeren nog in volle vreugde over de Menswording van Jezus en het lijkt mij zeer toepasselijk om tijdens onze bezinningsbijeenkomst dan ook gebruik te maken van hoofdstuk 23 (blz.53) van onze leidraad ‘levensenergie’.

Andiamo of ‘laten we gaan’ is een warme uitnodiging om samen op weg te gaan en net zoals Franciscus en zijn broeders als pelgrims in deze wereld te leven. Het gaat erom eenvoudig te leven, als broeders en zusters, in verbondenheid met God, met de Schepping, met elkaar en met onszelf. En om samen ontvankelijk, met vreugde en vol vertrouwen het voetspoor te volgen van Jezus, dé pelgrim bij uitstek.

Laten we dat, net zoals Clara en haar zusters, doen met snelle pas en lichte tred, zonder de voeten te stoten, zodat je schreden zelfs geen stof laten opwaaien, onbezorgd, blij en opgewekt voorzichtig het pad van de gelukzaligheid gaan. Want wie vastberaden en toch soepel, onbezorgd en waakzaam op weg gaat, kan door niets of niemand worden tegenhouden. Dat tonen Franciscus en Clara ons.

Met al wie zich door Franciscus en Clara geïnspireerd weet kunnen we samen wegen zoeken om die franciscaanse spiritualiteit in deze tijd en in deze wereld aanwezig stellen, vormgeven en uitdragen, opdat ze vruchtbaar mag zijn en een levengevend antwoord mag bieden aan velen.

Paus Franciscus verwoordde het in zijn Apostolische brief van Kerst 2019 als volgt: ‘De aanschouwing van de Geboortescène nodigt ons uit om onszelf geestelijk op weg te begeven, aangetrokken door de nederigheid van Hem die mens is geworden om iedere mens te vinden. En we ontdekken dat Hij zozeer van ons houdt dat Hij zich bij ons voegt, opdat ook wij ons met Hem kunnen verenigen.

In het bijzonder is de kribbe vanuit zijn franciscaanse oorsprong een uitnodiging om ‘de armoede te voelen, aan te raken’. Ze is een roep om Hem te vinden en Hem te dienen met barmhartigheid in de meest behoeftigen. (Vlg. Mt. 25,31-46)’ .

Schema bijeenkomst 21 januari:

                        1. Opening: In de Naam… en aansteken van de kaars
                        2. Gebed
                        3. Lied
                        4. Welkom en vaststelling aan- en afwezigen
                        5a. Verslag bijeenkomst nov 2022
                        5b. Mededelingen
                        6. Koffierondje
                        7. Bezinning: zie boven
                        8. Lied
                        9. Lunch
                        10. Persoonlijke belevenissen
                        11. Afsluitende Eucharistieviering

Latijn                  : Pax et omne bonum
Oekraïens            : MNPY I BCbORO  ?O?pa    (myru i vs’oho dobra)
Franciscaans        : Vrede en alle goeds


Professies bij Claragroep i.o. Amsterdam; zaterdag 18 juni 2022: een vreugdevolle dag.

In de ochtendsessie werd allereerst de aandacht gericht op het in de hal staande beeld van de vrolijke Frans; ofwel Franciscus als trommelaar, waarover Fer van de Reijken ofm (op minderbroedersfranciscanen.net) onlangs een kunst-artikel had gewijd. Deze trommelaar (Franciscus) is er niet om vermaak-aandacht te trekken, maar om zijn overtuiging uit te dragen. Hij is een echte troubadour, een minnezanger die niet alleen de leegheid van zijn leven bezingt, maar zich ook omkeert tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen en aan God eer brengt voor zijn Schepping. In de bezinning daarna werd nagedacht over de tekst: laat jezelf niet zien als een droefgeestige en sombere huichelaar. Toon je als een mens die zich verheugt in de Heer, opgewekt en hoffelijk (nb. Thomas Merton: de enig ware vreugde op aarde vinden we wanneer we ontsnappen aan de gevangenis van ons eigen valse zelf en ons in liefde verenigen met het Leven dat in het wezen van ieder schepsel en in de kern van ons eigen ziel woont en zingt. In Zijn liefde bezitten we alle dingen en genieten ervan doordat we Hem erin vinden. )

In de middagsessie deden, na een gedegen opleidingscircuit, ten overstaan van Landelijk Minister Theo Reuling ofs en geestelijk assistent Piet Bots ofm, de leden Moni Westenbrink en Anton van Gelder professie op de Regel van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS).
Als lezingen waren gekozen:

  1. de 2e brief van Clara over het voor ogen houden van de leefwijze en dat pad blij, opgewekt en waakzaam te blijven volgen.
  2. Fil. 2, 1-2: maak Mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in liefde en uw saamhorigheid en eensgezindheid 
  3. Joh. het water dat Ik geef zal in de mens zelf een waterbron worden, opborrelend ten eeuwig leven.

Na de ondervraging werd de heilige Geest aangeroepen met de tekst: "Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij", waarna Moni en Anton hun professiebelofte uitspraken. Na de eucharistieviering en ondertekening van de documenten was er nog een gezellig informele bijeenkomst, waarbij ook de aanwezigheid van Roland Putman ofm, als eerdere geestelijk begeleider, zeer op prijs werd gesteld.

Hen Holthuizen ofs

         

Kennismakingsbijeenkomst op 4 april 2022

Wellicht ben je op zoek naar verdieping in het leven. Naar contact met mensen die vanuit hun spiritualiteit proberen hun steentje bij te dragen aan de opbouw van de moderne samenleving, die al vele jaren niet meer als religieus omschreven kan worden.

Vrijheid en gelijkheid maken tegenwoordig de grondwaarden uit van een moderne cultuur. Zelfontplooiing en vooruitgang staan in het middelpunt. Vrijheid is uiteraard een kostbaar goed. Ze maakt juist de grootheid en het goed recht uit van een moderne cultuur. Maar tegelijk ook haar grens. De moderne cultuur zegt dat ik vrij ben en mijn mogelijkheden zoveel mogelijk moet ontplooien. Maar als ik vraag wat ik dan moet doen, krijg ik alleen als antwoord: ‘wat je wil’.

Wat uiteindelijk mijn leven de moeite waard maakt om geleefd te worden, waarvoor of voor wie ik mij engageer, wat uiteindelijk zin geeft aan mijn handelen, daarop heeft de moderne cultuur zelf op dit moment geen antwoord.

Vanuit het Franciscaanse gedachtengoed proberen wij van gedachten te wisselen over de ware opdracht van ons geloof: het meewerken aan Gods schepping van de wereld waarin ieder mens tot volle ontplooiing kan komen.

Kom ook eens met ons meedenken. Dat kan al op maandag 4 april 2022 als we een kennismakingsbijeenkomst houden van 19.30 – 21.30 uur in het Stadsklooster La Verna aan de Derkinderenstraat 82, Amsterdam-Slotervaart.

Je bent van harte welkom.

 


Opname Frans Vrijmoed

Zaterdag 19 februari 2022 vond in Stadsklooster La Verna in Amsterdam de opname plaats van Frans Vrijmoed, die in het dagelijks leven werkzaam is als geestelijk verzorger en coördinator van het Centrum voor Levensvragen Flevoland. 

Voor de eerste lezing bij de opname had Frans gekozen voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 1948) als dertig door de Heilige Geest ingegeven principes en haalde als voorbeeld enkele fragmenten aan.  

“In 1948 kwamen in de Verenigde Naties vertegenwoordigers bijeen van over heel de wereld en werden het eens over dertig universele rechten van de mens om nieuwe oorlogen te voorkomen. Er waren géén tegenstemmen en slechts acht staten onthielden zich van een stem. Dit was een wonder gezien de grote diversiteit van de landen in vele opzichten zoals politiek en religieus. In deze wonderlijke eenstemmigheid is beter dan ooit de stem van de heilige Geest te horen, het appèl van God. In de eerste lezing lees ik als voorbeeld enkele fragmenten voor uit deze voor mij heilige verklaring, en doe dat met een christelijke duiding,”

Woord van God

1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
2. Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze heilige Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst (...).
14. Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. (...).
18. Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, (...).
19. Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. 
25. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, (...) alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, en zo meer.
29. Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

Zo spreekt de Ziel.

2e lezing, uit Mattheüs 7:24-29, Over een huis op een rots of op zand (De wijze en de dwaze bouwer).

Samen met de leden van de Clara broederschap in oprichting wil Frans zijn tocht voortzetten. Als OFS wensen wij Frans van harte proficiat met zijn opname.

 


Ontstaangeschiedenis Clara-groep Beverwijk.

Het geboortejaar was 2011. Na een mis in de Apostelkerk van Heemskerk ontmoette ik een dame die gekleed was in een bruin kleed met bruine hoofdbedekking. Ik vroeg haar of zij soms in een klooster zat. Zij antwoordde dat dat niet het geval was, maar dat zij wel geprofest lid was van een Franciscaner Orde, genaamd de OFS. Wij raakten daarover met elkaar uitvoerig in gesprek en zij zou aan Pater Roland Putman OFM, die op dat moment priester was van Beverwijk e.o., vragen of het mogelijk was om zoiets ook hier te starten. Wellicht was daar wel belangstelling voor. Roland had daar wel oren naar. Hijzelf zou ons als begeleider wel kunnen helpen.

De eerste bijeenkomsten vonden plaats in een soort centrumgebouw van de Agathakerk, maar aangezien deze mogelijkheid later verviel werd er verder gegaan in een grote container naast de kerk, want Roland woonde zelf in het klooster van de Franciscanen in Amsterdam. Een door mij naar voren gebrachte naam “CLARA” werd op dat moment geaccepteerd, want ik vond dat er al genoeg mannennamen circuleerden en er mocht nu wel eens een vrouw bijkomen. Geen enkel probleem. En zo zijn we van start gegaan.

Verschillende belangstellenden dienden zich aan, maar even zovelen haakten in de loop van de tijd helaas ook weer af. Eén van de geïnteresseerden was Hans Peter Bartels, die inderdaad broeder in de 1e Orde is geworden. In de Beverwijkse periode werden Jeanne van Roon en ikzelf (Gerry Palthe) in 2013 geprofest en werd Esmeralda Garay in 2017 opgenomen. Dit alles vond plaats in het Stadsklooster van de Franciscanen ‘La Verna’ in Amsterdam.

Eind 2017 vernamen wij dat Roland Noord-Holland zou gaan verlaten voor een nieuwe opdracht in de Bommelerwaard. Overleg resulteerde in verplaatsing naar La Verna in Amsterdam en zodoende gingen wij vieren die er nog waren overgebleven (Jeanne, Gerry, Esmeralda en Hen) naar de nieuwe locatie. Ook werd een nieuwe begeleider gevonden in Broeder Piet Bots OFM.

Hoewel wij vanuit verschillende windstreken komen hopen we in Amsterdam, waar we ook weer maandelijks bij elkaar komen, een meer vruchtbaarder grond te vinden dan in Beverwijk het geval was.

Gerry Palthe-Weller ofs.