Perfetta Letizia (Assen)


Perfetta Letizia


Perfetta Letizia is Italiaans voor echte vreugde en verwijst naar het verhaal van broeder Leonardus over het dictaat van St. Franciscus aan broeder Leo, waarin hij succes, macht en wonderen afwijst als graadmeters voor vreugde.

Volgens St. Franciscus is echte vreugde slechts gelegen in het geduld in tijden van tegenspoed en afwijzing, zonder kwaad of verbitterd te worden.

Het plaatje duidt dit aan: Franciscus die ondanks het barre winterweer geweigerd en weggestuurd wordt door een medebroeder.

Hij wordt niet meer erkend als de grote ordestichter, maar als overbodig terzijde geschoven.

 


Bron: De geschriften

 


 

Perfetta Letizia (volmaakte vreugde)

De broederschap Perfetta Letizia is een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) en is in januari 2006 te Assen opgericht. Op dit moment (november 2013) telt onze broederschap 16 leden, mannen zowel als vrouwen. Hiervan hebben 11 personen hun eeuwige professie gedaan, 2 personen zijn onlangs formeel in de broederschap opgenomen en zullen het vormingstraject voor de professie ingaan, 1 Benedictijner oblaat is als “vriend” toegelaten en 2 personen oriënteren zich nog.

Wij streven ernaar om in ons dagelijkse leven het evangelie van Jezus Christus naar vermogen na te leven, daartoe geïnspireerd door Franciscus van Assisi. In de franciscaanse leefwijze zijn vreugde, eenvoud, dragen, teruggeven, gerechtigheid en verbondenheid met de schepping kernwaarden. Wij proberen de onderlinge band te versterken en elkaar te bemoedigen door verdieping en gebed in onze bijeenkomsten. Om ook andere kanten van elkaar te ontdekken en zo elkaar nog beter te leren kennen, organiseren wij jaarlijks een ongedwongen samenkomst op een zaterdag ergens in de provincie.

Elke derde woensdagavond van de maand komen wij samen in het parochiehuis van de parochie Maria Tenhemelopneming, Dr. Nassaulaan 3b te Assen, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Wij beginnen onze bijeenkomsten met het bidden van het franciscaanse getijdengebed, daarna volgt, indien nodig, het doorspreken van wat zakelijke aangelegenheden. De rest van de avond besteden wij aan verdieping in en bezinning op de franciscaanse spiritualiteit. De ene maand is de leiding van de bijeenkomst in handen van onze Geestelijke Assistent, de andere maand vullen wijzelf de avond in of nodigen wij iemand uit om een voordracht te houden.

Om ook de band met de broederschappen uit Leeuwarden en Heerenveen te versterken, wordt beurtelings door een broederschap eens per jaar een gezamenlijke ontmoetingsdag georganiseerd. Voor verdere verdieping en ontmoeting met broeders en zusters uit het gehele land worden vier keer per jaar, door de landelijke Commissie Vorming, bezinningsdagen georganiseerd. Retraites, die twee keer per jaar door het bisdom Groningen-Leeuwarden worden georganiseerd tijdens een weekend in Duitsland in het Franciscanessenklooster in Thuine, worden door veel leden van de broederschappen uit ons bisdom bezocht, een echte aanrader.

U bent van harte uitgenodigd om kennis met ons te maken en wie weet… wordt u geraakt en ontstaat bij u het verlangen om tot onze broederschap toe te treden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onderstaande persoon:


25 november 2017: Professieviering

Van de professieviering van Ron Reynders en Felix van Hulsen is bijgaand fotoverslag gemaakt. 


 

 

16 november 2016: Opnameviering

Opname van Ron Reynders en Felix van Hulsen. Van deze plechtigheid in de parochiekerk Maria Tenhemelopneming is bijgaand fotoverslag gemaakt.

 


14 februari 2015: Opname- en professieviering

Van deze plechtigheid rond de opname van Mw. Bandringa en de professie van Margré van Meulen en Anja Slootman in de parochiekerk Maria Tenhemelopneming in Assen is bijgaand fotoverslag gemaakt.

 

 


 

9 november 2013: Opname- en professieviering

Van deze plechtigheid in de parochiekerk Maria Tenhemelopneming in Assen is bijgaand fotoverslag gemaakt.