Tilburg  

 


Plaats van maandelijkse samenkomst is de Valenuszaal in het kapucijnenklooster te Tilburg, Korvelseweg 165. Tot 10 januari 2023 kwamen wij samen op woensdagochtend. Vanaf 10 februari komen we samen de zaterdagmiddag 14.00 – 16.30 uur.

Minister: zr. Dorothé
Viceminister: zr. Mieke
Secretaris en vormingsverantwoordelijke: br. Willem Marie
Penningsmeester: br. Bob
Geestelijk assistent: br. Macair
Leden:

br. Hans

  zr. Will
  zr. Riky
  br. Koen (naar broederschap Brugge
  zr. José (overleden 10-01-2022)

Contact: zr. Dorothé : 06-51516969, d.rutten@dji.minjus.nl

OFS Tilburg – programma vorming 2024

Datum Onderwerp
10 januari De engel La Verna
10 februari Stigmatisatie (padre Pio)
9 maart Vogels
13 april Kruis van San Damiano
11 mei Retraite in kluis
8 / 15 juni bezinningsactiviteit
13 juli Gestigmatiseerde mensen
14 september Kruisverheffing
12 oktober Open dag
9 november Lofzang op de allerhoogste God
14 december kapittel

Het bestuur m.u.v. onze minister

 

Onze minister (ja, corona heeft ook ons geraakt)

 

 

 

 

 


Tijdens professie José,
op haar ziekbed;
zeer kort na haar professie overleed zuster José

 

 

 

De visitatie in 2022

 

 

 


Open dag november 2019

20 november zal de broederschap Tilburg  een open dag houden van 09.30 tot 12.30 uur  in de Valenuszaal aan de linkerkant naast de kloosterkerk van de minderbroederts Kapucijnen aan de Korvelseweg 165 in Tilburg. Bel voor informatie: 06 24 67 66 66.


 

Riky Kieboom 60 jaren geprofest

Op 9 oktober 2019 vierde Riky Kieboom, lid van de broederschap Tilburg, haar zestig jarige professie. In de gebedsdienst waarmee de bijeenkomst werd geopend werd ruim aandacht besteed aan dit historische feestelijke gebeuren. Voordat we onder leiding van Willem Marie Speelman Wijsheidsspreuk 27 overdachten is Riky letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Als speciale gast was broeder Hans Putters, de vorige GA, aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitstapje 2019

In mei heeft de broederschap een uitstapje gemaakt naar België. Lees het verslag.


Open dag oktober 2018

Tijdens het opstellen van de jaarplanning kozen wij ervoor om tijdens onze maandelijkse bijeenkomst van oktober een Open Dag te organiseren. Alle parochies in Tilburg werden geïnformeerd, de pastores benaderd, affiches opgehangen, een flyer gemaakt en een artikeltje in de plaatselijke krant gezet. Zou het storm lopen?

Tot onze verrassing kwam een flink aantal mensen er op af, waaronder ook geïnteresseerden voor de OFS. Ons normale OFS-programma werd gevolgd met een viering in het koor en een bijeenkomst in de Valeriuszaal. Tijdens het gezellige samenzijn is er in het kort verteld over de OFS, waarna Willem Marie met een PPP Sint Franciscus en Clara in het licht zette. Ons normale vormingsprogramma werd wat ingekort en leidde tot interessante discussie, waar ook onze gasten aan meededen.

Op het einde van onze bijeenkomst werd een glaasje ‘Vino Santo’ geschonken. We sopten daarin amandelkoekjes, weliswaar geen frangipane, zoals die voor Franciscus van broeder Jacoba dei Settesoli uit Rome, maar Italiaanse cantuccini. Lekker hoor! Ondanks wat technische problemen, was het een positieve bijeenkomst. Wellicht dat enkele mensen zo geraakt zijn, dat ze ook naar onze volgende bijeenkomst komen. We nodigen ze in elk geval voor november uit.


In de periode 2018 – 2021 heeft de broederschap zich geoefend in de lectio divina op kernverhalen van Franciscus, aan de hand van het boekje Leven met Franciscus van de hand van onze toenmalige vormingsverantwoordelijke.

In die periode is de broederschap ook begonnen met een jaarlijks terugkerende “Open Dag” waar belangstellenden kunnen kennismaken met Franciscus en met de OFS.


Jaarlijkse uitstapje juni 2018

Op 6 juni 2018 is de broederschap op stap geweest. In het reisverslag zijn de ervaringen weergegeven. Van het bezoek aan het iconenatelier nog enkele eigen creaties.

 


Professies bij de broederschap

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de OFS-Broederschap Tilburg op 13 december 2017 hebben Mieke, Dorothé en Koen ten overstaan van de Minister van de Broederschap Will Visser - Pelsma, hun plechtige Professie in de OFS uitgesproken.

Aanwezig bij deze plechtigheid waren de overige leden van de Broederschap Tilburg, afgevaardigden van het Landelijk Bestuur, Marianne Versteegh-Moolhuyzen en de landelijke Geestelijke Assistent Br. Wim Pot Ofm., leden van de Broederschappen van Gilze en Valkenswaard, Br. Klaas Blijlevens OfmCap. uit Brugge, alsmede vele familieleden en vrienden.

Na afloop van deze historische bijeenkomst was er een gezellig samenzijn waar amandelkoekjes, naar Br. Jacoba, Cantuccini, in zoete wijn gedoopt werden.

 

 

 


 

Unieke kerststal in de kathedraal St. Jan in Den Bosch

Franciscusviering 2015

Ook in Tilburg werd Franciscus op 4 oktober feestelijk herdacht. Na de plechtige hoogmis werd onder grote belangstelling in de Valeniuszaal een afbeelding van Franciscus onthult. Daarna was er koffie met originele Franciscus cup-cakes.


Overlijden Riekie van Doorn

Op 15 augustus, de feestdag van Maria ten hemelopneming, hebben we op Franciscaanse wijze Riekie van Doorn uitgeleide gedaan. Riekie was in 1943 opgenomen in de OFS Tilburg en in 1959 geprofest. Al die jaren is zij een trouw lid geweest van onze broederschap. Dat zij mag rusten in vrede.

 


Keuzekapittel 13 januari 2015

Mieke en Ria delen als stemopnemers de stembriefjes uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiny, de secretaris van het kapittel, aan het werk om de uitgebrachte stemmen te noteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe bestuur, tezamen met de vertegenwoordigers uit het Landelijk Bestuur (LB).

Van links naar rechts:
Staand: Hans Visser (penningmeester), Will Visser-Pelsma (minister), Theo Reuling (LB), Bob Pelsma (secretaris) en Klaas van Elk (vice-minister).
Knielend: Michel Versteegh (LB), Wim Pot (Landelijk GA) en Willem Marie Speelman (Vormingsverantwoordelijke). 

 

 

 

 


Drie professies in de Broederschap Tilburg

In het sfeervolle koor van de kapucijnenkerk aan de Korvelseweg te Tilburg deden op 10 december 2014, Klaas van Elk, Willem Marie Speelman en Hans Visser, hun professie op de Regel van de Orde van de Franciscaanse Seculieren. De liturgie van hun professie had als thema: Herstel mijn Huis. Deze taak heeft Franciscus als zijn levensopdracht gezien. Klaas, Hans en Willem Marie zouden graag voor hun taak voor deze opdracht in zijn voetsporen treden. Gezamenlijk hadden zij in de liturgie gekozen voor de volgende lezingen : de 4e brief van Agnes aan Clara en het gesprek met Nicodemus. De brief van Clara spreekt van een spiegel die mooier maakt, omdat wij daarin Christus kunnen zien aan wie wij ons willen spiegelen. Al spiegelend zouden we tot het inzicht kunnen komen wat de weg van de navolging van Christus en Franciscus concreet betekent. Het gesprek van Christus met Nicodemus brengt ons tot het besef, dat we er toch nog niet veel van begrijpen. Het nieuwe leven is een bewuste keuze en het overkomt je . In combinatie met de spiegel van Clara, betekent deze belofte, dat het een mooi leven is, nederig, sober en liefdevol. Het kan zo maar zijn, dat dit leven met Christus en Franciscus, alle reden geeft om vol rust, vrede en blijdschap te zijn.

Wat betekent in deze tijd nog de religieuze gelofte? Hoewel er eigenlijk bij de professie door de kandidaten meer beloofd wordt dan er kan worden overzien, zal het toch een voortdurend zoeken blijven, hoe dit Godgewijde leven concreter gemaakt kan worden. Een leven met waarde hechten aan datgene wat werkelijk belangrijk is. Dat staat vaak haaks op de cultuur van deze tijd. Hierin schuilt ook het aantrekkelijke, de werkelijke rijkdom wordt ontdekt, als je verder kijkt dan alleen het materiele. Zo wordt de professie in de OFS een dapper teken van tegencultuur!

Na de plechtige professie van Klaas, Hans en Willem Marie, volgden hartelijke felicitaties en zijn er met broeders en zusters van de eerste Orde, van het landelijk bestuur van de OFS en van omliggende broederschappen in de Valeniuszaal , de lievelingsamandelkoekjes van ‘Jacoba’ voor Franciscus, gedoopt in Vino Santo. Zouden dat ‘Cantuccini’s geweest zijn?

 


H. Vormsel toegediend aan Klaas van Elk

Enkele foto's van het toedienen door de Deken van Tilburg: Jeroen van Miltenburg, van het H. Vormsel aan Klaas van Elk op 10 november in het koor bij de Kapucijnen in Tilburg, tijdens de bijeenkomst van de OFS-broederschap.


Feest in Tilburg

Op zondag 26 oktober 2014 werd herdacht dat de OFS broederschap Tilburg 105 jaar bestond. Dit heugelijke feit werd gevierd samen met alle aanwezigen en vooral met de oprichters van de broederschap in oktober 1909, onze medebroeders de minderbroeders Kapucijnen van Tilburg. De feestelijke eucharistieviering in de kloosterkerk van de kapucijnen werd voorgegaan door Br. Harrie van den Bosch OfmCap. De concelebrant was Br, Hans Putters OfmCap geestelijke assistent van de broederschap. Namens het landelijk bestuur van de OFS waren, Michel Versteegh, landelijk minister en zijn vrouw Marianne aanwezig. Br. Harrie gaf in zijn welkomstwoord aan dat de OFS broederschap Tilburg de laatste drie jaar een grote bloei had doorgemaakt. Temeer een reden dus voor deze feestelijke dag.

In zijn overweging sprak broeder Harrie naar aanleiding van het evangelie, genomen uit Matth. 22, 34-40 over de liefde van ons tot God en tot onze naasten. Dat van ons verwacht wordt, en in het bijzonder van de leden van de Orde van Franciscaanse Seculieren, dat wij bidden tot God en onze naaste liefhebben als onszelf. Dat gebed en zorg voor onze naasten samen moeten gaan en niet zonder elkaar kunnen.

Na afloop van de eucharistieviering was er een gezellig samenzijn in de aangrenzende Valeniuszaal. Er waren felicitaties van onze medebroeders Kapucijnen, van kerkgangers, van het landelijk bestuur, van omliggende broederschappen, voor de jubilerende broeders en zusters van de OFS broederschap Tilburg.

Als afsluiting sprak de minister van OFS Tilburg, Will Visser Pelsma, een dankwoord aan allen en in het bijzonder aan de communiteit van de Kapucijnen voor hun gastvrijheid van 105 jaar.


 

 

Foto van het bestuur, van links naar rechts: Hans Putters OfmCap, Bob Pelsma, Will Visser-Pelsma, Riky Kieboom

 


 

 

De broederschap bijeen tijdens de broederlijke en pastorale visitatie van het Landelijk Bestuur op 9 oktober 2013. Drie leden ontbreken op de foto.

 

 


 

Opnames Broederschap Tilburg

Op 11 december 2013 was het feest bij de Broederschap Tilburg. Klaas van Elk, Hans Visser en Willem Marie Speelman zijn toen begonnen aan een jaar van vorming, officieel, want zij namen al enige tijd deel aan de bijeenkomsten van de OFS in Tilburg. Zij zouden na dit vormingsjaar geprofest kunnen worden in de OFS – de Orde van Franciscaanse Seculieren. Als gedoopten willen zij de Heer van nabij volgen, door een evangelische levenswijze, daarbij geïnspireerd door Franciscus en Clara. Dat betekent niet alleen gericht zijn op eigen zielenheil, maar door deze wijze van leven anderen inspireren om Christus te zoeken en samen Zijn weg te volgen, ieder op zijn eigen wijze. Moge zij, door de deelname aan de bijeenkomsten, geïnspireerd en begeesterd worden en van elkaar mogen leren. Na de opnames was er natuurlijk nog een gezellig Franciscaans samenzijn. Het thema van de opnameceremonie en dus van ´t boekje was: Gij zijt zout…Gij zijt licht….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaas, Willem Marie en Hans

 

 

 

De tafel met o.a. zout en licht                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Een manier van leven in het voetspoor van Franciscus en Clara

In een parochieblad stond een leuk stukje ‘Weet je nog van toen’. Het was een gedicht met daarin een hele verzameling van herinneringen hoe het vroeger was. In het zesde couplet stond onder andere ‘En lid van de H. Familie en de derde orde zijn’. Het stond er, alsof de derde orde er niet meer is. Maar... de derde orde van Franciscus is er nog steeds en wel springlevend, alleen onder een andere naam: de OFS, en dat staat voor: Orde van Franciscaanse Seculieren.

In de katholieke kerk is de OFS, net als de eerste orde van franciscaanse minderbroeders, de tweede orde van de zusters Clarissen, een officiële, pauselijk goedgekeurde Orde. In Neder-land is er ook een OFS met een eigen landelijk bestuur. Alle leden van de OFS horen bij de wereldwijde Ordo Franciscanus Seacularis, waarvan het Generale Bestuur (CIOFS) in Rome is. Seculier betekent: leek, dat wil zeggen een persoon m/v, die geen lid is van een religieuze Orde of Congregatie. De OFS is in 105 landen op de wereld aanwezig met 450.000 leden. In Nederland heeft de OFS 13 plaatselijke broederschappen en ongeveer 200 leden.

In Tilburg, in het Kapucijnenklooster aan de Korvelseweg, is er ook zo’n OFS broederschap, die al 103 jaar bestaat. Elke maand komen de leden bijeen om zich te verdiepen in de francis-caanse spiritualiteit, om samen te zijn in gebed maar ook voor een gezellig samenzijn en te streven naar vreugde en eenvoud, naar gerechtigheid en verbondenheid met als inspirerend voorbeeld: Franciscus en Clara van Assisi.

Wil je ook eens kennismaken met de Broederschap Tilburg, en onze GA (Geestelijk Assistent) Pater Hans Putters OfmCap., kom dan gerust eens langs op onze bijeenkomst op de tweede woensdag van de maand, om tien uur, in het Kapucijnen klooster aan de Korvelseweg 165 in Tilburg. Of neem contact op met de minister of secretaris van de OFS Broederschap Tilburg:

Wij kijken uit naar je komst!

 


 

Op bedevaart

Op 8 mei 2013 is de broederschap Tilburg op bedevaart geweest naar de kapel van Maria van de Heilige Eik in Oirschot. Daarna een bezoek aan de zusters Franciscanessen van Oirschot.

Over Maria van de Heilige Eik. Het originele beeldje van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik, uit 1406, van 40 cm hoog, wordt in Oirschot in de Sint-Petrus- of Sint Pieterskerk bewaard. Deze kerk zal op 23 juni 2013 tot basiliek verheven worden. De kapel van de Heilige Eik in de bossen bij Oirschot ligt enkele kilometers ten westen van het centrum van Oirschot. In die kapel bevindt zich een replica van het orginele beeldje. De legende van het beeldje is van pastoor Vladderack, die leefde in het begin van de 17e eeuw. Volgens deze overlevering werd er begin 15e eeuw in het riviertje de Aa een beeldje van Maria met kind gevonden, dat tegen de stroom indreef. Dit beeldje werd daarna in een eik werd geplaatst en door boeren en herders vereerd. Zo ontstond er een hele devotie. Nadat men het beeldje naar de kerk in de buurt had overgebracht, stond het de volgende dag weer op zijn oorspronkelijke plaats: in de eik. Toen heeft men het beeldje naar Oirschot gebracht en daarna werd er eenvoudig kapelletje gebouwd.

Nu over onze bedevaart. Het was mooi weer, ondanks de slechte voorspellingen. Om kwart voor tien vertrokken wij met eigen vervoer vanaf het Kapucijnenklooster in Tilburg naar de kapel van Maria van de Heilige Eik. Onze GA, pater Hans Putters Ofmcap ging daar voor in de eucharistieviering. De viering stond helemaal in het teken van Maria, Troosteres van de bedroefden en vooral, de Moeder van onze Heer.

Na de viering gingen wij naar het klooster van de zusters Franciscanessen van Oirschot, dat daar nog met 63 zusters wonen. Vroeger waren er wel 750 zusters lid van deze congregatie. Hier werd de warme lunch geserveerd in het kleurrijke en vooral gezellige restaurant. Alles smaakte prima en de sfeer was fijn.

Daarna was er een rondleiding met zr. Medardo, Franciscanes, in het kloostermuseum van de zusters. Zr. Medardo had dit met veel hulp van medezusters en andere religieuzen, door de loop van jaren opgebouwd. Zij liet zien en vertelde hoe het kloosterleven vroeger was. Het eten, slapen, gebed, werk en vrije tijd, en het gebruik van de discipline. Ook showde zij het habijt en de kap. Zij vertelde ook over het werk van de zusters van de congregatie in het onderwijs en in de missie. In een hoek van het museum was een kloostercel nagemaakt. Je zag dus hoe die er vroeger uit heeft gezien. Met alleen het hoog nodige: een tafeltje met lampetkan, een kom om je te wassen met sunlightzeep en verder, een stoel en een bed met strozak. Op het eerste oog kwam het nogal Spartaans over, maar de zuster zei dat het wel meeviel, je went er aan.

Na deze leerzame rondleiding was er thee of koffie. Daarna hebben wij in de grote kapel een gebedsmoment gehouden en werd het Salve Regina gezongen, waarna wij weer naar huis gingen. Al met al konden wij terugkijken op een fijne bedevaartsdag.

Bob Pelsma ofs